ชาวบ้านโคกล่าม แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี ร่วมกันผลิตสินค้าปลอดภัย ใช้แบรนด์ภูธารา หลังจากเห็นช่องทางการตลาดที่ไปได้ดี หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุน

นางหม่วย ดอนศรีโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูธารา กล่าวว่า บ้านโคกล่าม แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการปิดทองหลังพระ ที่เข้ามาพัฒนาต่อยอดอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ทั้งปี พร้อมทั้งชักชวนหน่วยงานมาให้ความรู้ สอนอาชีพด้านต่างๆตามความสนใจของเกษตรกร

บ้านโคกล่าม แสงอร่าม เดิมมีวิสาหกิจกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจำนวน 76 ราย ร่วมกันผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อจำหน่ายในตลาดร่มเขียว ตลาดเกษตรปลอดภัยทั้งภายในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้ชื่อ “ภูธารา”โดยล่าสุดโรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้สั่งข้าวปลอดภัยเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยเดือนละ 300 กิโลกรัม นอกจากนี้การรับซื้อข้าวปลอดภัยยังขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอหนองวัวซอ อาทิ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก คาดจะมีปริมาณความต้องการข้าวปลอดภัยประมาณ 30 ตันต่อปี ในปี 2563 ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ชุมชนประมาณ 13 ล้านบาท

“พวกเราเห็นต้นทุนในพื้นที่ทั้งในด้านทรัพยากร ความรู้และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้เรามั่นใจที่จะร่วมกันคิดต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน” นางหม่วยกล่าว

วิสาหกิจชุมชนภูธารามีแนวคิดที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอื่นภายใต้แบรนด์ “ภูธารา”อาทิ การแปรรูป ผักและผลไม้อื่นๆ เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                                                                                                                           นางหม่วย ดอนศรีโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูธารา

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติ การสร้างแรงจูงใจด้านราคาและช่องทางการตลาด จึงเป็นการประกันความเสี่ยงว่าจะมีตลาดที่ดีขึ้นให้เกษตกร ล่าสุดเร่งหารือ 20 โรงพยาบาลแก้ปัญหาผักไม่เพียงพอ พร้อมทุ่มงบ 50 โรงเรือนเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตกร ผู้ว่าฯย้ำ อนาคตตั้งเป้าผลักดันต่อ ขยายตลาดข้างโรงพยาบาล และ “ตลาดจริงใจ” ที่เป็นความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี ที่เกษตรกรสามารถนำผักและผลไม้ปลอดภัย มาวางขายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ว่าอุดรฯ มั่นใจผักปลอดภัยไปได้ดี เกษตรกรมีความสุขมีตลาดให้ขายผลผลิตได้