ทีมนักพัฒนาจาก 5พื้นที่ต้นแบบ จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ หรือมูลนิธิปิดทองฯ ลงพื้นที่ครั้งที่4 เพื่อนำบันได 7ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนไปปรับใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี โดยในช่วงเช้าเป็นการสำรวจตลาดชุมชน และพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่นำสินค้ามาขาย กับ ฟาร์มเมอร์ส มาร์เก็ต (Farmer Market) บ้านลาด

จากนั้น ทีมนักพัฒนาได้แลกเปลี่ยนกับคุณศิริชัย จันทร์นาค ผู้จัดการสหกรณ์ การเกษตรบ้านลาด จำกัด ในประเด็นภาพรวมการบริหารสหกรณ์ การสร้างกลุ่มอาชีพที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลา การพัฒนากรรมการและสมาชิกให้สอดคล้องกับสภาพกลุ่ม

โดยผู้จัดการสหกรณ์ฯ กล่าวกับทีมนักพัฒนาว่า สหกรณ์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ และเน้นย้ำกับสมาชิกโดยตลอดว่าสมาชิกสหกรณ์ทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ

นอกจากนั้น กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ฯ มีการสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกมีเกียรติให้กับสมาชิกที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรและเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเช่นเดียวกับข้าราชการ มีการดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย เช่นเงินช่วยเหลืองานบวช เงินช่วยเหลืองานศพ และสวัสดิการอื่นๆ

และการรับสมาชิกใหม่ของที่นี่ ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯได้ทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการยอมรับจากกลุ่มย่อยก่อน โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มย่อยก่อนในระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นกลุ่มย่อยจะทำหน้าที่พิจารณาและลงมติว่าจะให้การรับรองหรือไม่

ถ้าได้รับการรับรองก็จะเสนอเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่ 1) มีอายุระหว่าง 20-60ปี และ 2) ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอบ้านลาดหรือมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติซึ่งหมายถึงสมรสกับสมาชิกปัจจุบันหรือเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอบ้านลาด

อย่างไรก็ดีผู้จัดการสหกรณ์ย้ำกับทีมนักพัฒนาจาก 5 พื้นที่ว่า สหกรณ์ฯต้องเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เน้นกำไร

ทั้งนี้ในส่วนกิจกรรมภาคบ่ายทีมพัฒนามีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประธานและสมาชิกกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มข้าว กลุ่มกล้วยและกลุ่มผัก ตลอดจนเยี่ยมชม-เรียนรู้การสาธิตเทคนิคการปลูกดูแลกล้วยให้ได้มาตรฐานส่งออก ในพื้นที่แปลงเกษตร จากเกษตรกรตัวจริง ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตกล้วยหอมรายแรก ส่งออกประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว

 

#กิจกรรมติดตามองค์ความรู้บันได7ขั้นครั้งที่2 #สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน#พื้นที่ต้นแบบ #นักพัฒนา #ชมรมสื่อบ้านนอก #มูลนิธิปิดทองฯ#14กุมภาพันธ์2562 #เน้นคุณภาพชีวิตไม่เน้นกำไร

.

เรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างเมืองและชนบท

.
#ชมรมสื่อบ้านนอก #สร้างพื้นที่เรียนรู้เติมเต็มการอยู่ร่วมกันระหว่างเมืองและชนบท #ร่วมกดLikeและแบ่งปันเรื่องราววิถีชุมชนเพื่อให้คนเมืองรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านพื้นที่ ชมรมสื่อบ้านนอก #SueBannokSociety