สร้างพื้นที่เรียนรู้ เติมเต็มการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเมืองและชนบท

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับปิดทองหลังพระฯ เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมกะหร่างแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับปิดทองหลังพระฯ เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมกะหร่างแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับปิดทองหลังพระฯ เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมกะหร่างแก่งกระจาน เป็นทางเลือกใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพชาวกะหร่างโป่งลึก-บางกลอย นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ กล่าวว่า...

read more
นักพัฒนาปิดทองฯ ลงพื้นที่บ้านลาด นำหลัก “บันได 7ขั้น” ต่อยอดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน

นักพัฒนาปิดทองฯ ลงพื้นที่บ้านลาด นำหลัก “บันได 7ขั้น” ต่อยอดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน

ทีมนักพัฒนาจาก 5พื้นที่ต้นแบบ จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ หรือมูลนิธิปิดทองฯ ลงพื้นที่ครั้งที่4 เพื่อนำบันได 7ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนไปปรับใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี โดยในช่วงเช้าเป็นการสำรวจตลาดชุมชน...

read more
ชาวบ้านโคกล่าม แสงอร่าม สร้างแบรนด์ “ภูธารา”

ชาวบ้านโคกล่าม แสงอร่าม สร้างแบรนด์ “ภูธารา”

ชาวบ้านโคกล่าม แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี ร่วมกันผลิตสินค้าปลอดภัย ใช้แบรนด์ภูธารา หลังจากเห็นช่องทางการตลาดที่ไปได้ดี หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุน นางหม่วย ดอนศรีโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูธารา กล่าวว่า บ้านโคกล่าม แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ...

read more
ปิดทองหลังพระ ยุทธศาสตร์บูรณาการทำเกษตรยุคใหม่ สุขภาวะดีพร้อม

ปิดทองหลังพระ ยุทธศาสตร์บูรณาการทำเกษตรยุคใหม่ สุขภาวะดีพร้อม

  โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตรและชนบท เป็นการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากการทำงานในพื้นที่ต้นแบบ 5...

read more
พาสื่อดูงาน“ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ” จ.อุทัยธานี

พาสื่อดูงาน“ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ” จ.อุทัยธานี

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานจังหวัดอุทัยธานี   “ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ” 27-28 กันยายน 2561 เดินทางถึง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะสื่อมวลชนจากหลายสำนักข่าวหลากแพลตฟอร์ม เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครฯ...

read more
พลิก “น่าน” ชนะภัยแล้ง ผลิตพืชผลป้อนตลาดใน ปท.-ตปท.

พลิก “น่าน” ชนะภัยแล้ง ผลิตพืชผลป้อนตลาดใน ปท.-ตปท.

  ในอดีตพื้นที่จังหวัดน่าน ถูกเรียกว่า “หุบเขาหัวโล้น” เพราะมีการลักลอบตัดไม้ทำลายพื้นที่ป่ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความแห้งแล้งเกาะกุมพื้นที่ แม้น่านจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ จนไม่สามารถทำเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน...

read more