โครงการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ความเป็นมา

          จากปณิธานของชมรมสื่อบ้านนอก ที่จะดำเนินบทบาทในการช่วยลดช่องว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่าง “บ้านนอก”กับ “เมือง” และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง “คนบ้านนอก” กับ “คนเมือง” ผ่านกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการบริหารชมรมสื่อบ้านนอก จึงได้จัดทำเป็นแผนกิจกรรมประจำปีขึ้น ในแต่ละปีชมรมจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุมปฏิบัติการ (workshop) กับสื่อมวลชนที่สนใจเรียนรู้ชนบท, เวทีเสวนาในหัวข้อที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนเมืองและคนชนบท, กิจกรรมสื่อสัญจร “ตะลุยบ้านนอก” และประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท หรือ ประกวดสื่อบ้านนอก ซึ่งล้วนมีเป้าหมายให้สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชนบทมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชน         ผู้เปรียบเสมือนกระบอกเสียงของคนในสังคม จะได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่มุมมอง  และความเป็นจริงในชนบท สู่สาธารณะ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นทั้งวัตถุและจิตใจ

          ในการนี้ ชมรมสื่อบ้านนอก มีกำหนดจัดโครงการรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงปัญหา และข้อเท็จจริง แล้วสะท้อนออกมาในมุมมองของตนเองผ่านผลงานรูปถ่าย, คลิปวิดีโอ, บทความเชิงวิเคราะห์ สารคดี และความเรียง เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ที่สร้างแรงกระตุ้นต่อ “คนเมือง” ให้ใฝ่รู้ในเรื่องราวของ “คนชนบท” อันจะนำไปสู่ความเข้าใจวิถีคนบ้านนอก โดยโครงการริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 แต่เนื่องจากในปี 2556 สถานการณ์บ้านเมืองมีความขัดแย้งทางความคิดค่อนข้างสูงและมีการแสดงออกที่รุนแรง จึงจำเป็นต้องมีการเลื่อนและขยายเวลาในการจัดกิจกรรมออกมา จวบจนล่วงเลยเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบัน ที่สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายมีความสงบสุข ทางชมรมเห็นว่ามีความพร้อมในทุกๆด้าน จึงจัดให้มีการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบทขึ้นอีกครั้ง

สื่อบ้านนอกบอกต่อ “น้ำพริกเผาลำไยอบแห้ง” จ.จันทบุรี

สื่อบ้านนอกบอกต่อ “น้ำพริกเผาลำไยอบแห้ง” จ.จันทบุรี

สื่อบ้านนอกลงพื้นที่ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ผล ซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกถ้ามาอำเภอสอยดาว แล้วไม่ซื้อ "น้ำพริกเผา สูตรลำไย" ของดีชุมชนการันตีโอท็อป  ติดมือกลับบ้านด้วยแล้ว ถือว่ามาไม่ถึง นางสาวรสริน บุญอาจ ผู้ใหญ่บ้านสันตอ หมู่ 3...

read more
สื่อบ้านนอก พาตะลุย! “ศูนย์พัฒนาไม้ผล” จ.จันทบุรี

สื่อบ้านนอก พาตะลุย! “ศูนย์พัฒนาไม้ผล” จ.จันทบุรี

  เมื่อมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิต แต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมาย ตะวันโผล่พ้นขอบฟ้า เป็นสัญญาณเตือนว่าเช้าวันใหม่... ชมรมสื่อบ้านนอกจึงเก็บกระเป๋าออกเดินทางกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้...

read more
ภาพรางวัลสื่อชนะเลิศ โครงการสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1

ภาพรางวัลสื่อชนะเลิศ โครงการสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1

รางวัลที่ชนะเลิศ ชื่อภาพ อันเชิญ โดยคุณวินนิวัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ นาข้าวสมบูรณ์ ของคุณสุวิมล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ชีวิตเรียบง่าย โดย พรรณราย เกกีงาม รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ภาพ รวมตัวกันจับปลา โดยประภาส ธงอาษา รางวัลชมเชย โดย คุณอาณกร...

read more
รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “สารคดี” “วัวกี้ วิถีพื้นบ้านของชาวเขาวง” ผลงานของคุณพลวัฒน์ ศรีหาตา

รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “สารคดี” “วัวกี้ วิถีพื้นบ้านของชาวเขาวง” ผลงานของคุณพลวัฒน์ ศรีหาตา

สร้างพื้นที่เรียนรู้ เติมเต็มการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเมืองและชนบท วัวกี้วิถีพื้นบ้านของชาวเขาวง             "ก๊บ กั๊บ ก๊บ กั๊บ"เสียงเกราะคอวัวเฒ่าเคล้าเสียงมะกะโหล่ง "โป้ง เป้ง โป้ง เป้ง" ทุกวันตอนสายๆที่เขาวงเปรียบเสมือนเสียงสวรรค์ที่สะกดผมให้หยุดนิ่ง...

read more
รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “ความเรียงเยาวชน” “บ้านนอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” ของคุณพงศธร กาญจนกังวาฬกุล

รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “ความเรียงเยาวชน” “บ้านนอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” ของคุณพงศธร กาญจนกังวาฬกุล

สร้างพื้นที่เรียนรู้ เติมเต็มการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเมืองและชนบท “บ้านนอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” นายพงศธร   กาญจนกังวาฬกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ๔๒๗ หมู่ ๘ ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๒๐ โทร.๐๘๙ ๖๑๖๔๔๓๘  ...

read more
รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “บทความ” “กำแพง” ของ ร้อยโท วรวิทย์ ทรัพย์เจริญ

รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “บทความ” “กำแพง” ของ ร้อยโท วรวิทย์ ทรัพย์เจริญ

สร้างพื้นที่เรียนรู้ เติมเต็มการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเมืองและชนบท รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “บทความ” “กำแพง” ของ ร้อยโท วรวิทย์ ทรัพย์เจริญ                  “ไอ้บ้านนอก” เคยเป็นคำที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งใช้เป็นสรรพนามเรียกแทนตัวผม ในวันแรกของเทอม ณ...

read more