คณะกรรมการชมรมสื่อบ้านนอก

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นาย สุปัน รักเชื้อ ประธาน
2 นาย ภานพ ใจเกื้อ กรรมการฝ่ายประสานองค์กร
3 นาย พินิจ นิลรัตน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
4 นาย สุเมธ โตเกษร กรรมการฝ่ายวิชาการ
5 นาง หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการ
6 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ กรรมการและเหรัญญิก
7 นาย เอกวัฒน์ สุวรรณ กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

คณะที่ปรึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นาย พิพัฒน์ เลิศกิตติสุข
2 ผศ.สกุล บุณยะทัต
3 นาย วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
4 นาย โกศล สงเนียม
5 นาย คัมภีร์ ภาคสุวรรณ์
6 น.ส. กรรณิการ์ สงฆ์เจริญ
7 นาย ศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
8 นาย อิทธิพันธ์ บัวทอง
9 นาย สุทธิชัย เตียวยืนยง